Reishi popis a složení

Většina hub se skládá z přibližně 90 % hmotnosti vody. Zbývajících 10 % tvoří 10–40 % bílkovin, 2–8 % tuků, 3–28 % sacharidů, 3–32 % vlákniny, 8–10 % popela a některých vitamínů a minerálů, s draslíkem, vápníkem, fosforem, hořčíkem. selen, železo, zinek a měď představují většinu obsahu minerálů (  ). Při studiu netěkavých složek G. lucidum bylo zjištěno, že houba obsahuje 1,8 % popela, 26–28 % sacharidů, 3–5 % hrubého tuku, 59 % hrubé vlákniny a 7–8 % hrubých bílkovin (  ).

Kromě toho houby obsahují širokou škálu bioaktivních molekul, jako jsou terpenoidy, steroidy, fenoly, nukleotidy a jejich deriváty, glykoproteiny a polysacharidy. Houbové proteiny obsahují všechny esenciální aminokyseliny a jsou zvláště bohaté na lysin a leucin. Nízký celkový obsah tuku a vysoký podíl polynenasycených mastných kyselin v poměru k celkovým mastným kyselinám hub jsou považovány za významné přispěvatele ke zdravotní hodnotě hub (  ;  ;  ).

Polysacharidy, peptidoglykany a triterpeny jsou tři hlavní fyziologicky aktivní složky v G. lucidum (  ;  ). Nicméně množství a procento každé složky může být v přírodních a komerčních produktech velmi rozdílné, jak dokládají údaje uvedené v tabulce 9.1 . Když bylo 11 náhodně vybraných vzorků komerčních produktů lingzhi zakoupených v hongkongských obchodech hodnoceno na dvě hlavní aktivní složky, triterpeny a polysacharidy, bylo zjištěno, že obsah triterpenů se pohyboval od nedetekovatelných do 7,8 % a obsah polysacharidů se pohyboval v rozmezí 1,1–5,8 %. ( ). Takové variace mohou nastat z několika důvodů, včetně rozdílů v použitých druzích nebo kmenech hub a rozdílů ve výrobních metodách.

Houby jsou pozoruhodné rozmanitostí vysokomolekulárních polysacharidových struktur, které produkují, a bioaktivní polyglykany se nacházejí ve všech částech houby. Polysacharidy představují strukturně rozmanité biologické makromolekuly se širokými fyzikálně-chemickými vlastnostmi (  ). Různé polysacharidy byly extrahovány z plodového těla, spor a mycelia lingzhi; jsou produkovány houbovým myceliem kultivovaným ve fermentorech a mohou se lišit složením cukrů a peptidů a molekulovou hmotností (např. ganoderany A, B a C). Uvádí se, že polysacharidy G. lucidum (GL-PS) vykazují širokou škálu bioaktivit, včetně protizánětlivých, hypoglykemických, protivředových, protinádorových a imunostimulačních účinků ( ;  ;  ;  ;  ). Polysacharidy se běžně získávají z hub extrakcí horkou vodou s následným vysrážením ethanolem nebo methanolem, ale lze je také extrahovat vodou a zásadami. Strukturální analýzy GL-PS ukazují, že glukóza je jejich hlavní cukernou složkou (  ;  ). GL-PS jsou však heteropolymery a mohou také obsahovat xylózu, manózu, galaktózu a fukózu v různých konformacích, včetně 1–3, 1–4 a 1–6 vázaných β a α-D (nebo L)-substitucí (  ; ). Uvádí se, že vlastnosti větvení a rozpustnosti ovlivňují protinádorové vlastnosti těchto polysacharidů (  ;  ). Houba se také skládá z matrice polysacharidu chitinu, který je z velké části pro lidské tělo nestravitelný a je částečně zodpovědný za fyzickou tvrdost houby (  ). Četné rafinované polysacharidové přípravky extrahované z G. lucidum jsou nyní prodávány jako volně prodejná léčba chronických onemocnění, včetně rakoviny a onemocnění jater (  ).

G. lucidum byly také izolovány různé bioaktivní peptidoglykany , včetně proteoglykanu G. lucidum (GLPG; s antivirovou aktivitou;  ), imunomodulační substance G. lucidum (GLIS;  ), PGY (a ve vodě rozpustný glykopeptid frakcionovaný a purifikovaný z vodných extraktů plodů G. lucidum ;  ), peptid GL-PS (GL-PP;  ) a F3 (glykoproteinová frakce obsahující fukózu;  ).

Terpeny jsou třídou přirozeně se vyskytujících sloučenin, jejichž uhlíkové kostry jsou složeny z jedné nebo více izoprenových C5 jednotek. Příklady terpenů jsou mentol (monoterpen) a β-karoten (tetraterpen). Mnohé jsou alkeny, i když některé obsahují jiné funkční skupiny a mnohé jsou cyklické. Tyto sloučeniny jsou široce distribuovány po celém rostlinném světě a nacházejí se v prokaryotech i eukaryotech. Bylo také zjištěno, že terpeny mají protizánětlivou, protinádorovou a hypolipidemickou aktivitu. Uvádí se, že terpeny v Ginkgo biloba , rozmarýnu ( Rosemarinus officinalis ) a ženšenu ( Panax ginseng ) přispívají ke zdraví podporujícím účinkům těchto bylin (  ; ;  ).

Triterpeny jsou podtřídou terpenů a mají základní kostru C 30 . Obecně mají triterpenoidy molekulové hmotnosti v rozmezí od 400 do 600 kDa a jejich chemická struktura je složitá a vysoce oxidovaná (  ; ). Mnoho rostlinných druhů syntetizuje triterpeny jako součást svého normálního programu růstu a vývoje. Některé rostliny obsahují ve svém latexu a pryskyřicích velká množství triterpenů, o kterých se předpokládá, že přispívají k odolnosti vůči chorobám. Ačkoli byly z různých rostlin izolovány stovky triterpenů a terpeny jako třída mají mnoho potenciálně prospěšných účinků, dosud existuje pouze omezené použití triterpenů jako úspěšných terapeutických činidel. Obecně je velmi málo známo o enzymech a biochemických drahách zapojených do jejich biosyntézy.

G. lucidum je chemická struktura triterpenů založena na lanostanu, což je metabolit lanosterolu, jehož biosyntéza je založena na cyklizaci skvalenu (  ). Extrakce triterpenů se obvykle provádí pomocí methanolu, ethanolu, acetonu, chloroformu, etheru nebo směsi těchto rozpouštědel. Extrakty mohou být dále čištěny různými separačními metodami, včetně normální HPLC  HPLC s reverzní fází (  ;  ). Prvními triterpeny izolovanými z G. lucidum jsou ganoderové kyseliny A a B, které identifikovali . Od té doby se v G. lucidum vyskytuje více než 100 triterpenů se známým chemickým složením a molekulárními konfiguracemi . Mezi nimi bylo zjištěno více než 50 nových a jedinečných pro tuto houbu. Drtivá většina jsou ganoderic a lucidenic kyseliny, ale také byly identifikovány další triterpeny, jako ganoderals, ganoderiols a ganodermic kyselin (  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ). G. lucidum je jasně bohatá na triterpeny a je to právě tato třída sloučenin, která dává bylince její hořkou chuť a má se za to, že jí propůjčuje různé zdravotní přínosy, jako je snížení lipidů a antioxidační účinky. Obsah triterpenů se však v různých částech a fázích růstu houby liší. Profil různých triterpenů v G. lucidum lze použít k odlišení této léčivé houby od jiných taxonomicky příbuzných druhů a může sloužit jako podpůrný důkaz pro klasifikaci. Obsah triterpenů lze také použít jako měřítko kvality různých vzorků ganodermy (  ;  ).

Elementární analýza log-kultivovaných plodnic G. lucidum odhalila fosfor, oxid křemičitý, síra, draslík, vápník a hořčík jako jejich hlavní minerální složky. V nižších množstvích byly také detekovány železo, sodík, zinek, měď, mangan a stroncium, stejně jako těžké kovy olovo, kadmium a rtuť (  ). Lyofilizované plody neidentifikovaných Ganoderma spp. shromážděné z volné přírody byly hlášeny, že mají obsah minerálů 10,2 %, s draslíkem, vápníkem a hořčíkem jako hlavními složkami (  ). Je příznačné, že v těchto vzorcích nebylo zjištěno žádné kadmium ani rtuť. G. lucidum může také obsahovat až 72 μg/g suché hmotnosti selenu (Se; ) a dokáže biotransformovat 20–30 % anorganického selenu přítomného v růstovém substrátu na proteiny obsahující selen (  ).

Určitá pozornost byla věnována obsahu germania v Ganoderma spp. Germanium bylo páté nejvyšší z hlediska koncentrace (489 μg/g) mezi minerály zjištěnými v plodnicích G. lucidum odebraných z volné přírody (  ). Tento minerál je také přítomen v řádu dílů na miliardu v mnoha potravinách rostlinného původu, včetně ženšenu, aloe a česneku (  ). Ačkoli germanium není základním prvkem, v nízkých dávkách mu byly připisovány imunopotenciační, protinádorové, antioxidační a antimutagenní aktivity (  ). Nicméně, ačkoli obsah germania v G. lucidum byl použit k podpoře G. lucidumproduktů, neexistují žádné spolehlivé důkazy spojující tento prvek se specifickými zdravotními přínosy spojenými s houbami.

G. lucidum obsahuje některé další sloučeniny, které mohou přispívat k jeho uváděnému léčivému účinku, jako jsou proteiny a lektiny. Bylo zjištěno, že obsah bílkovin v sušené G. lucidum je kolem 7–8 %, což je méně než u mnoha jiných hub (  ;  ). Uvádí se, že bioaktivní proteiny přispívají k léčebným vlastnostem G. lucidum , včetně LZ-8, imunosupresivního proteinu purifikovaného z mycelia (  ); peptidový přípravek (GLP) vykazující hepatoprotektivní a antioxidační aktivity ( ; Shi, Sun a kol. 2008); a 15-kDa antifungální protein, ganodermin, který je izolován z plodnic G. lucidum (  ).

Byl zkoumán obsah sacharidů a hrubé vlákniny v sušené houbě a bylo zjištěno, že je 26–28 % a 59 %, v tomto pořadí (  ). Lektiny byly také izolovány z plodového těla a mycelia houby (  ), včetně nového 114-kDa hexamerního lektinu, o kterém bylo zjištěno, že jde o glykoprotein s 9,3 % neutrálního cukru a vykazující hemaglutinační aktivitu na pronázou ošetřené lidské erytrocyty (  ). Lektiny (z latinského slova legere, což znamená vyzvednout, vybrat) jsou neenzymatické proteiny nebo glykoproteiny, které váží sacharidy. Mnoho druhů zvířat, rostlin a mikroorganismů produkuje lektiny a vykazují širokou škálu funkcí. U zvířat se například lektiny účastní různých buněčných procesů a fungování imunitního systému (  ).

Další sloučeniny, které byly izolovány z G. lucidum, zahrnují enzymy, jako je metaloproteáza, která zpomaluje dobu srážení; ergosterolu (provitamin D 2 ); nukleosidy; a nukleotidy (adenosin a guanosin;  ;  ).  také popsali izolační a fyzikálně chemické vlastnosti vysoce specifického a účinného reverzibilního inhibitoru α-glukosidázy, SKG-3, z plodnic G. lucidum . Dále bylo hlášeno, že spory G. lucidum obsahují směs několika mastných kyselin s dlouhým řetězcem, které mohou přispívat k protinádorové aktivitě houby (  ).

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92757/